تی شرت ورزشی مردانه لافوما کد 0247

6,750,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 6815659 دسته:

توضیحات

اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺲ ﻻﯾﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻣﺎی ﺑﺪن در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﻨﻮردی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، اﺳﮑﯽ، ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ لافوما وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﺲ ﻻﯾﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺑﯿﺲ ﻻﯾﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ hypothermia ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﻓﺖ دﻣﺎی ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد. البته ﺗﯽ ﺷﺮت لافوما ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﯿﺲ ﻻﯾﺮ لافوما دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ S.E.P یا support energy point ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ جریان ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ راﻧﺪﻣﺎن ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺲ ﻻﯾﺮ لافوما ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺮدن، ﺷﺎﻧﻪ و ﻟﮕﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﺪ.

جنس پلی استر
قد روی باسن
یقه گرد
آستین بلند
طرح ساده
ویژگی‌های تخصصی امکان خشک شدن سریع
جزئیات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ .
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ .
دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﻆ دﻣﺎی ﺑﺪن .
دارای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی S.E.P ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن .
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن .
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ورزﺷﯽ .
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎﻧﻪ، ﻟﮕﻦ و ﮔﺮدن .
جذب تعرق بالا و خشک شوندگی سریع .
درز دوﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺮم .
ﺑﺪون ﺑﻮ .
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ .
قابلیت کشسانی چهارجانبه .
لازم به ذکر میباشد که سایز این محصول دوتایی میباشد یعنی اگر کسی سایز L بخرد به XL هم میخورد .
نگهداری قابلیت شستشو با دست و ماشین لباسشویی.
شستشو با مواد شوینده شیمیایی و یا سفید کننده پیشنهاد نمیشود.
با آب ولرم با دمای کمتر از 35 درجه سانتی گراد.